Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 31, 8 Φεβρουάριος 1982