Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 159, 17 Ιούνιος 1987