Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 359, 28 Δεκέμβριος 1988