Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2623/97 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1997 για την εφαρμογή του άρθρου 6 των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 3281/94 και (ΕΚ) αριθ. 1256/96 για τα πολυετή συστήματα γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα καταγωγής αναπτυσσομένων χωρών