Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 207, 14 Αύγουστος 2008