Europos Sąjungos oficialusis leidinys, C 75, 2005m. kovas 24d