Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 30, 4 Φεβρουάριος 1988