87/309/ΕΟΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1987 που επιτρέπει την τοποθέτηση καθορισμένων ενδείξεων στις συσκευασίες σπόρων προς σπορά ορισμένων ειδών κτηνοτροφικών φυτών