Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 322, 17 Δεκέμβριος 2005