Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3183/82 του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1982 περί συνάψεως πρωτοκόλλου χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας #Πρωτόκολλο χρηματοδοτικής και τεχνικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας