Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 468, 31 Δεκεμβρίου 2014