Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de indiening van een voorstel namens de Europese Unie om methoxychloor op te nemen in bijlage A bij het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen