Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pasiūlymo įrašyti metoksichlorą į Stokholmo konvencijos dėl patvariųjų organinių teršalų A priedą pateikimo Europos Sąjungos vardu