Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 268, 23 Οκτώβριος 2008