Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 273, 5 Οκτώβριος 1988