Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 202, 1 Αύγουστος 1984