Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 225, 27 Αύγουστος 1984