Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 2, 4 Ιανουάριος 1991