Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 213, 7 Σεπτέμβριος 1995