Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 228, 7 Αύγουστος 2013