Úradný vestník Európskej únie, C 211, 30. august 2005