Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 12, 16 Ιανουάριος 2001