Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 127, 07 Μάιος 1999