Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 322, 07 Δεκέμβριος 2007