Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 140, 23 Μάιος 1992