Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 57, 7 Μάρτιος 1995