Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 332, 31 Δεκέμβριος 1993