Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 370, 31 Δεκέμβριος 1983