Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 268, 29 Σεπτέμβριος 1990