Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 16, 22 Ιανουάριος 1996