Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 152, 18 Ιούνιος 1988