Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 135, 19 Μάιος 1992