Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 303, 29 Οκτώβριος 1982