Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 324, 13 Δεκέμβριος 1991