Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 133, 4 Ιούνιος 1996