Πρόταση κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 3072/80 περί εισαγωγής οριστικού αντισταθμιστικού δασμού σε ορισμένους εξηλασμένους σωλήνες ( χωρίς ραφή ) από μη κεκραμένο χάλυβα, καταγωγής Ισπανίας