Προκήρυξη γενικού διαγωνισμού (Χ)Μ/(7386 (δακτυλογράφων ανδρών ή γυναικών)