Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 284, 30 Οκτώβριος 2009