Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 52, 02 Μάρτιος 2010