Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 351, 18 Νοέμβριος 1998