Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2995/87 της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 1987 περί τροποποιήσεως των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή των σιτηρών, των αλεύρων και των πλιγουριών και σιμιγδαλιών σίτου ή σικάλεως