Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 249E, 30 Αυγούστου 2013