Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 305, 8 Νοέμβριος 1997