Υπόθεση C-751/18: Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 29ης Αυγούστου 2019 [αίτηση του Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa - CAAD) (Πορτογαλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Totalmédia – Marketing Directo e Publicidade SA κατά Autoridade Tributária e Aduaneira