Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, L 108, 29 Απρίλιος 2005