Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, C 274, 29 Οκτώβριος 2008