KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Peamised järeldused Horvaatia ühinemiseks valmisoleku üldise seirearuande kohta