Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, L 44, 14 Φεβρουάριος 2002