Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 66, 11 Μάρτιος 1988