Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 3174/89 του Συμβουλίου της 16ης Οκτωβρίου 1989 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα γεωργικά προϊόντα